Søg i Fund og Fortidsminder

Journal
Internt journalnummerLokalitetEksternt journalnummer
FHM 4296/3684Funder NordSIM 5356
Koordinater (WGS84)StednummerDato for journaloprettelse
N 56.1530319°/E 9.4735799°130303-28225-11-2021
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Mads Bakken ThastrupRikke Isler 

Beskrivelse


 Analyser Status Oprettelsesdato 
ArkæobotanikAfsluttet25-11-2021X 
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Mads Bakken ThastrupRikke Isler 

Analyse
Analyseresultater
Kursorisk gennemsyn af 274 prøver og udvidet kursorisk gennemsyn af to prøver med arkæobotanisk materiale fra SIM 5356, Funder Nord (FHM 4296/3684)

Baggrund
Prøverne er udtaget af Museum Silkeborg og floteret på eget floteringsanlæg. Efterfølgende er prøverne gennemset af cand.mag. Peter Mose Jensen på Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum.
Undersøgelsen
Prøverne er gennemset i stereolup, med op til X 40 forstørrelse. Ved gennemsynet opgøres det anslåede antal kornkerner, frø og mængden af trækul. Trækulsmængden opgives med henholdsvis ’X’ som det mindste og ’XXXXX’ som det største indhold af trækul. Hvis identifikationen af kornkerner og frø er usikker, er dette markeret med ’cf’. Dette indikerer, at de arkæobotaniske levn ligner en bestemt genus eller sort. ’f’ angiver, at der er tale om et fragment af hhv. kornkerne eller frø.

Det kursoriske gennemsyn
I kolonne to og tre, tabel 1, angiver ”Ja/Nej/Evt.” en umiddelbar bedømmelse af det enkelte anlægs potentiale for en makrofossilanalyse og vedanalyse set i relation til antallet af makrofossiler og trækulsstykker, bevaringsgraden og konteksten. Det er vigtigt at understrege, at selvom en prøve ikke er fundet egnet til en analyse, så kan den i et samlet analysebillede være vigtig for forståelsen af lokalitetens funktion og ressourceudnyttelse.
Der blev fundet forkullede kornkerner og/eller frø i Størstedelen af de kursorisk gennemsete og udvidet kursorisk gennemsete prøver.
Kornkernerne blev artsbestemt til Byg (Hordeum vulgare) i form af nøgen byg (Hordeum vulgare var. nudum) og avnklædt byg (Hordeum vulgare var. vulgare) - herunder flere med spirefure i x456. Rug (Secale cereale ssp. cereale) - bl.a. rug med spire i x515. Herudover fandtes et rugaksled i x288, Hvede/rug (Triticum sp./Secale sp.) og havre (Avena sp.).
Af øvrige dyrkede arter blev der fundet dyrket hør (Linum usitatissimum) i form af frø og kapselfragmenter i flere prøver.
Af formodede indsamlede arter blev der fundet Rubus sp. bl.a. i form af 1 hindbærfrø (Rubus idaeus) i x538, samt et skalfragment af hassel (Corylus avellana) i x468.
Af forkullede frø blev der erkendt græs-familien (Poaceae), almindelig spergel (Spergula arvensis), pileurt (Persicaria sp.) især i form af bleg/fersken-pileurt (Persicaria lapathifolia/maculosa) men også i form af vej-pileurt (Polygonum aviculare) og snerle-pileurt (Fallopia convolvulus), rødknæ (Rumex acetosella), nellike-familien (Caryophyllaceae), ærteblomst-familien (Fabaceae), gåsefod (Chenopodium sp.), bl.a. i form af hvidmelet gåsefod (Chenopodium album), cf. viol (Cf. Viola sp.), cf. kløver (Cf. Trifolium sp.), hejre (Bromus sp.), kiddike (Raphanus raphanistrum), cf. star (Cf. Carex sp.), cf. syre-familien (Cf. Polygonaceae), fladstjerne (Stellaria sp.), hanekro (Galeopsis sp.), knavel (Scleranthus sp.), cf. kurvblomst-familien (Cf. Asteraceae), cf. øjentrøst/rødtop (Cf. Euphrasia/odontites) og halvgræs-familien (Cyperaceae).
Af andre planterester i prøverne blev der fundet stængler bl.a. fra lyng-familien (Ericaceae) og mulig dyrket hør udover brændt tørv, blomster af hedelyng (Calluna vulgaris) i x369, cf. halm og forkullede rødder samt trækul. Trækulsmængden i prøverne var meget varierende. Mange prøver indeholdt kun små mængder trækul, men i forholdsvis mange prøver var trækulsmængden i modsætning hertil enten høj eller meget høj.

Endelig blev der fundet sandsynlig gnaverlort i x185, klumper af varmedeformeret organisk materiale, som en indikation på meget høje temperaturer i forbindelse med prøvekonteksterne samt en del smedekugler og magnetisk materiale i flere prøver som tegn på smedeaktivitet eller jernproduktion.

Resultatet af det udvidede kursoriske gennemsyn
Ved de to prøver x369, der er tolket som en grube med brændt materiale, såsom tørv og x425, der er tolket som en brydegrav til tørring af tekstilplanter, blev der bestilt et udvidet kursorisk gennemsyn. Målet med dette var, i større detaljer end ved et normalt kursorisk gennemsyn at bestemme indholdet og karakteren af de to prøver. Ved de to udvidet kursorisk gennemsete prøver blev alt floteret materiale gennemset med fokus på en identifikation af dyrkede og vilde planter i materialet:
X369: I alt 286 ml blev gennemset fra denne prøve: Prøven viste sig stort set udelukkende at indeholde klumper af brændt tørv samt en del stængler af lyngfamilie. Tre blomster af hedelyng fandtes også i prøven, hvilket antyder, at lyngfamiliestænglerne i prøven helt eller delvist kunne være fra hedelyng. Endelig fandtes der ganske få trækulsstykker samt vilde frø, som ud fra arterne sandsynligvis er rester af ukrudtsfrø, der oprindeligt har været associeret med afgrøder. Efter al sandsynlighed afspejler prøven en grube, hvori der har været brændt tørv evt. associeret med lyng. Trækullet i prøven afspejler muligvis også rester af brændsel, men en alternativ mulighed er, at det stammer fra træ, der har været indlejret i tørven i prøven. Hvad funktionen i gruben har været er ukendt, og hvad de få ukrudtsfrø i prøven afspejler vides ligeledes ikke.
X425: I alt 180 ml blev gennemset. Prøven indeholdt især store mængder plantestængler, sandsynligvis fra hør, der også optrådte i prøven med mange frø og kapselfragmenter. Der fandtes også enkelte klumper af tørv i prøven, der efter al sandsynlighed er rester af brændsel. Endelig indeholdt prøven enkelte forkullede vilde frø, der ud fra artssammensætningen sandsynligvis er rester af ukrudt, der er associeret med hørren i gruben. Mht. tolkningen af nedgravningen understøtter tolkningen af den arkæobotaniske prøve den arkæologiske tolkning. Det tyder således på, at man har brudt hør i gruben. Mængden af hørfrø og hørkapsler tyder herudover på, at hørfrøene ikke har været fjernet, men at de stadig har siddet på stænglerne, da brydningen fandt sted.

Anbefaling
Grundet det lave antal forkullede kornkerner og frø i langt de fleste af prøverne kan en arkæobotanisk analyse fra Funder Nord ikke klart anbefales. Når det er sagt, kunne en analyse af brydegravene fra lokaliteten (x425, x437, x458, x463, x464 og x484) muligvis stadig være relevant alt afhængig af dateringen på disse. Alene det kursoriske gennemsyn har ud fra indhold af stængler og hørrester understøttet, at de arkæologisk tolkede brydegrave fra Funder Nord er brydegrave, men som et argument for en eventuel analyse skal det nævnes, at forhistoriske brydegrave indtil videre stort set er ukendte fra forhistorisk tid herhjemme. Såfremt en datering af en eller flere brydegrave fra lokaliteten viser sig at være forhistorisk, vil en nærmere analyse af pågældende brydegrav eller brydegrave, som vil kunne resultere i en videnskabelig registrering af indholdet, derfor blive relevant. En pris på en arkæobotanisk analyse vil i så fald kunne fås ved henvendelse på afdelingen.

Makrofossiler
Selv om en arkæobotanisk analyse fra Funder Nord ikke umiddelbart kan anbefales, fortæller de mange fund med smårester af afgrøder stadig noget om dyrkningssituationen på stedet, og om dateringerne på prøverne de optræder i. I Danmark dyrkes nøgenbyg typisk indtil ældre jernalder, hvorefter den langsomt glider ud til fordel for dyrkningen af avnklædt byg. At der f.eks. optræder nøgen byg i x100 og x101 i et muligt middelalderhus er således meget usædvanligt og kunne indikere, at huset er ældre. Mht. datering vha. afgrøder bliver rug typisk en almindelig afgrøde fra romersk jernalder og frem, selvom rugkerner optræder i sjældne tilfælde fra og med yngre bronzealder, mens havre findes fra slutningen af yngre bronzealder og frem. Omkring de dyrkede arter på lokaliteten skal det endelig siges, at kerner med spirer kan være et tegn på maltning i forbindelse med ølproduktion, uden at dette dog kan siges med sikkerhed. Det kan alternativt dreje sig om naturligt spirede kornkerner.

Trækul
På baggrund af bevaringsgrad og mængden af trækul er det muligt at foretage en vedanalyse af 43 af de gennemsete prøver, prøver markeret med 4 og 5 X’er (prøverne er markeret i tabel 1 med gult). Der er først og fremmest egnede prøver udtaget i stolpehuller i 3-skibede langhuse, men også et grubehus. Derudover er der mange egnede prøver fra kogestensgruber, gruber, jernudvindings- og smedeanlæg, samt en ovn, hvilket giver en unik mulighed for at sammenholde trækul og artsdiversitet fra forskellige kontekster fra forskellige perioder.

Huse (Bronzealder/Yngre jernalder)
På baggrund af bevaringsgrad og mængden af trækul i prøverne kan en vedanatomisk analyse anbefales for 19 prøver: x138, x140, x146, x158, x174, x201, x202, x203, x271, x287, x288, x347, x530, x536, x538, x546, x621, x622 og x625. Prøverne er oplyst udtaget fra ni forskellige huse dateret til hhv. bronzealder og yngre jernalder. Materiale fra stolpehuller repræsenterer ofte en sammenblanding af selve stolpematerialet, men også træ anvendt i husholdningen mere generelt. Prøver fra denne kontekst vil derfor ofte indeholde en høj artsdiversitet og kunne fortælle om en alsidig brug af de lokale træressourcer. En vedanalyse af trækullet fra husene vil herudover muligvis kunne afsløre vegetationsforandringer over tid.

I relation til husene er der også en prøve fra en ovn (x197), en kogegrube inde i et hus (x545), en aflang kogegrube (x470) og en grube/ovn/kælder? (x299), der er fundet egnet til vedanalyse. Disse fire prøver vil automatisk blive inddraget i analysen, såfremt de 19 prøver fra huse ønskes analyseret.

Jernudvindingsovne/Slaggedynge (Jernalder/Middelalder)
På baggrund af bevaringsgrad og mængden af trækul i prøverne kan en vedanatomisk analyse anbefales for 5 prøver: x27, x355 x359, x393, x394 og x449 fra jernudvindingsovne og to prøver: x382 og x385 fra en slaggedynge.
Prøverne er som sagt udtaget i jernudvindingsovne mestendels arkæologisk dateret til jernalder, men også én til middelalder. Trækullet formodes at repræsentere brændsel. Jernudvinding og smedning er en funktion, der stiller særlige krav til brændslet, hvad angår temperatur. Derfor er det særligt interessant at se hvilke træarter, man har udnyttet, og om der i dette udvalg kan erkendes særlige strategier for valg af træressourcer.

Grubehus (Yngre jernalder/Vikingetid)
På baggrund af bevaringsgrad og mængden af trækul i prøverne kan en vedanatomisk analyse anbefales for 2 prøver: x432 og x632. Prøverne er udtaget i grubehuse arkæologisk dateret til Yngre jernalder/Middelalder. Grubehuse repræsenterer en særlig anlægstype, der ofte forbindes med specialproduktion (f.eks. vævning og smedning). Derudover er det endnu uklart, i hvilket omfang grubehuse også er blevet anvendt til beboelse, og i hvilken udstrækning dette fandt sted. Ligesom det kan ses i fyld fra stolpehuller, er det også sandsynligt, at fyld i grubehuse kan indeholde mange arter og fortælle om en alsidig vedudnyttelse. Trækulsanalyse af prøver fra grubehusene vil om muligt kunne belyse forskelle i anvendelse og tid.

Koge-/ildgruber (Bronze/jernalder)
På baggrund af bevaringsgrad og mængden af trækul i prøverne kan en vedanatomisk analyse anbefales for 14 prøver: x399, x407, x408 x409, x411, x412, x413, x414, x415, x416, x419, x420, x470, x545. Prøverne er udtaget i koge-/ildgruber dateret til bronzealder, men én er muligvis fra vikingetid. En vedanalyse af trækullet fra disse anlæg kan kraftigt anbefales med afsæt i Slots- og Kulturstyrelsens nationale strategier for kogegruber https://slks.dk/arkaeologisk-strategier/bronzealder-1800-500-fkr/samlingspladser/.
Vedanalyser af kogegruber vil kunne belyse hvilke træarter og muligvis også trædele, der har været brugt som brændsel. Artsdiversiteten kan belyse eventuelle forskelle i anvendelsen af gruberne og også give mulighed for en diskussion af eventuel anvendelse af træarter i rituelle sammenhænge set i forhold til hverdags-/bopladsaktiviteter. Derudover kan en vedanalyse af trækul fra gruberne – sammenholdt med 14C dateringer - muligvis belyse tidsmæssige forskelle gruberne imellem. Mere generelt vil vedanalyserne ligeledes kunne give et indblik i lokalitetens og periodens træressourcebrug samt oplysninger om tilgængelige træarter i det omgivende landskab. Hvis der er tale om gruber på rækker kan vedbestemmelser muligvis også understøtte den arkæologiske typebestemmelse af gruberne jf. I. K. Kristensens undersøgelse og arbejde med kogegruber. (2008: Kogegruber – i klynger eller på rad og række. Kuml 2008: 9-52).
I forlængelse af vedanalyser af kogestensgruberne anbefales det, at der også udføres 14C-analyse af et repræsentativt udsnit. Erfaringer viser, at der for kogegruber i enstrengede rækker gælder en mindre grad af spredning i dateringer, end det er set for klynger af kogestensgruber. På dette grundlag er det påvist, at der - trods fraværet af stratigrafiske overlap - kan være tale om kogegruber fra flere perioder.

Vedkursoriske gennemsyn
Det er også muligt at udføre kursorisk gennemgang af trækullet i udvalgte prøver, hvis ikke der ønskes egentlig analyse, lige som det er muligt at udføre kursorisk gennemsyn af trækul fra prøver med færre trækulsstykker (prøver markeret med 3 X’er), og dermed vil det være muligt at inddrage flere prøver (fra f.eks. stolpehuller) i en sammenlignende undersøgelse. Et kursorisk gennemsyn af trækul indbefatter en nærmere vurdering af trækulsstykker i den enkelte prøve samt vedbestemmelse af 10 trækulstykker, og der skrives en ”simpel” rapport om observationer og identifikationer. Et kursorisk gennemsyn kan ikke anvendes i forbindelse med publikationer, hvor en egentlig analyse og som minimum vedbestemmelse af 30 trækulstykker pr. prøve er påkrævet.

Sammenholdes trækulsmaterialet i de mange velrepræsenterede kontekster (stolpehuller, kogestensgruber og jernudvindingsanlæg) vil man kunne udforske lokale diakrone og funktionelle forskelle, der ikke før er set gennemført i denne del af Danmark. Funder Nord repræsenterer en meget sjælden fundsituation og mulighed for en diakron analyse af den lokale ressourceudnyttelse, der fordrer både repræsentation af anlæg fra mange perioder, men også bevaringen af trækul i en sådan mængde, at det vil være statistisk muligt at udføre denne analysetype. En diakron analyse af trækullet fra Funder Nord vil kunne supplere en lokal pollenanalyse i en evt. vegetationsrekonstruktion, men også samtidig tilbyde en belysning af den udnyttede vegetation, hvor pollenanalyser ikke er mulige at udføre pga. fravær af egnede prøvetagningsmuligheder.

Kontakt gerne afdelingen for et konkret tilbud, hvis der ønskes en kombination af fuld vedanalyse og vedkursoriske gennemsyn.

14C-datering
Mht. 14C-dateringer er kornkerner at foretrække som dateringsgrundlag grundet korns lave egenalder. Med mindre andet er anført, kan der fra prøver markeret med to eller flere X’er i kolonnen ”Trækul”, eventuelt udtages trækulsmateriale til datering. I forbindelse med udtagning af trækul til datering skal det dog nævnes, at der ikke er foretaget en vedbestemmelse i forbindelse med det kursoriske gennemsyn, og det er derfor ikke muligt at vurdere, hvor dateringsegnet trækullet i prøven er. Træart og træets egenalder vurderes først ved den vedbestemmelse, der foretages i forbindelse med en udtagning af trækul til 14C-datering.
Hvis der ønskes udtagning til 14C-datering eller en vedanalyse, kontakt da venligst afdelingen.


Peter Mose Jensen, cand.mag.
Afdeling for Konservering og Naturvidenskab
Moesgaard Museum


EGNET TIL ANTAL
X-NR MAKROFOSSIL ANALYSE? VED-ANALYSE? 14C-DATERING KORN FRØ TRÆKUL ØVRIGE BEMÆRKNINGER
x27 Nej Ja Evt. XXXX
x61 Nej Nej Evt. XX
x62 Nej Nej Evt. 1f. XX Cf. Persicaria lapathifolia/maculosa
x63 Nej Nej Evt. XX
x64 Nej Nej Ja 2+f. XX Nøgen byg
x65 Nej Nej Ja 1+1f. XX
x66 Nej Nej Nej X
x71 Nej Nej Evt. XXX Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x72 Nej Nej Nej X
x73 Nej Nej Nej X Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x74 Nej Nej Nej X
x75 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker
x76 Nej Nej Evt. XX
x77 Nej Nej Evt. XX
x79 Nej Nej Evt. XX Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x80 Nej Nej Evt. 1 XX Rubus sp. Enkelte Ericaceae-stængler
x81 Nej Nej Evt. <10 XX Poaceae. Spergula arvensis
x82 Nej Nej Evt. 1f.* 3 XX *Ikke egnet til C14 datering (4,2 mg) Spergula arvensis. Persicaria lapathifolia/maculosa. Flere Ericaceae-stængler
x85 Nej Nej Evt. XX Flere Ericaceae-stængler
x86 Nej Nej Nej <3 X Persicaria lapathifolia/maculosa. Flere Ericaceae-stængler
x87 Nej Nej Evt. <3 XXX Spergula arvensis. Flere Ericaceae-stængler. Uidentificeret forkullet organisk materiale (tørv?)
x88 Nej Nej Nej 5 X Spergula arvensis. Rumex acetosella. Caryophyllaceae
x89 Nej Nej Evt. XX* *Kun 2-3 evt. C14 egnede trækulsstykker. Flere Ericaceae-stængler
x90 Nej Nej Evt. <10 XX Rumex acetosella. Poaceae. Spergula arvensis
x93 Nej Nej Evt. <5 XX Polygonum aviculare. Cf. Fabaceae. Flere cf. Ericaceae-stængler
x94 Nej Nej Evt. XX* Flere Ericaceae-stængler. *Kun 2-3 evt. C14 egnede trækuls-stykker
x95 Nej Nej Nej <3 X Poaceae
x97 Nej Nej Evt. XX
x98 Nej Nej Evt. XX
x99 Nej Nej Ja 15+f. <3 XX Byg. Cf. Persicaria lapathifolia/maculosa
x100 Nej Nej Ja <10 <3 XXX Nøgen byg
x101 Nej Nej Ja 20+f. XX Nøgen byg
x102 Nej Nej Evt. XX
x104 Nej Nej Ja 1 XXX Spergula arvensis. Enkelte Ericaceae-stængler
x105 Nej Nej Nej X Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x106 Nej Nej Evt. XX
x108 Nej Nej Nej <3 X
x109 Nej Nej Evt. XX
x110 Nej Nej Evt. XX Enkelte stængler
x111 Nej Nej Evt. XX
x112 Nej Nej Evt. <3 XXX Spergula arvensis
x113 Nej Nej Nej 5 XX Spergula arvensis. Rumex acetosella
x138 Nej Ja Ja 5 XXXX Avnklædt byg. Rug. Havre
x139 Nej Nej Evt. <3 XX
x140 Nej Ja Ja 5 15 XXXX Byg. Rug. Frø mest Chenopodium sp. Flere små klumper af varmedeformeret organisk materiale
x146 Nej Ja Ja 1 5 XXXX Byg. Poaceae. Persicaria sp. Enkelte klumper af varmedeformeret organisk materiale
x147 Nej Ja Ja 2 15 XXX Rug. Chenopodium sp. Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex acetosella
x148 Nej Nej Evt. XXX Enkelte klumper af varmedeformeret organisk materiale
x151 Nej Nej Ja 2 5 XX Avnklædt byg. Poaceae. Rumex acetosella. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x152 Nej Nej Evt. XX
x153 Nej Nej Evt. 15 XXX Spergula arvensis. Persicaria lapathifolia/maculosa. En del klumper af varmedeformeret organisk materiale
x157 Nej Nej Evt. XXX Chenopodium sp.
x158 Nej Ja Ja 2 XXXX Byg. Persicaria lapathifolia/maculosa. En del klumper af varmedeformeret organisk materiale
x159 Nej Nej Evt. 1f. <10 XXX Chenopodium sp. Spergula arvensis
x165 Nej Nej Evt. <5 XXX Chenopodium sp. Enkelte klumper af varmedeformeret organisk materiale
x166 Nej Nej Evt. 10 XX Spergula arvensis. Persicaria lapathifolia/maculosa. Chenopodium sp.
x167 Nej Nej Evt. XXX Cf. Viola sp. Cf. Trifolium sp.
x172 Nej Nej Evt. XX* *Kun 2-3 evt. C14 egnede trækulsstykker
x173 Nej Nej Evt. XX
x174 Nej Ja Evt. 15 XXXX Rumex sp. Spergula arvensis. Caryophyllaceae. Chenopodium sp.
x181 Nej Nej Evt. XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x182 Nej Nej Evt. X
x183 Nej Nej Nej 1f. X Persicaria lapathifolia/maculosa
x184 Nej Nej Ja 2 <5 XXX Byg. Rug. Chenopodium sp. Persicaria lapathifolia/maculosa. Enkelte klumper af varmedeformeret organisk materiale
x185 Nej Nej Ja 5 <5 XXX Bromus sp. Cf. gnaverlort. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale.
x186 Nej Nej Evt. 1* XXX *Ikke C14-egnet (4,5 mg). Persicaria maculosa/lapathifolia. Rumex acetosella. En del klumper af varmedeformeret organisk materiale
x197 Nej Ja Evt. <3 XXXX Fabaceae. Klumper af varmedeformeret organisk materiale
x201 Nej Ja Evt. 5 XXXX 1 hør (Linum usitatissimum). Persicaria maculosa/lapathifolia
x202 Nej Ja Evt. 1* XXXX *Emmer/spelt - ikke nok til C14 (3 mg)
x203 Nej Ja Ja <3 15 XXXX Byg. Hvede/rug. Persicaria lapathifolia/maculosa. Spergula arvensis
x207 Nej Nej Evt. XXX
x208 Nej Nej Nej X Enkelte stængler
x209 Nej Nej Evt. XX
x213 Nej Nej Nej X
x214 Nej Nej Evt. XX
x215 Nej Nej Evt. <3 XX Poaceae
x216 Nej Nej Nej X
x217 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x218 Nej Nej Evt. 1 XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x221 Nej Nej Ja 1 15 XXXX Korn - 5,0 mg. Persicaria lapathifolia/maculosa. Polygonum aviculare. Spergula arvensis. Rumex acetosella.
x248 Nej Nej Evt. XX
x249 Nej Nej Evt. 3 XX Rug
x250 Nej Nej Evt. XX
x269 Nej Nej Evt. <3 XX Poaceae
x270 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis
x271 Nej Ja Evt. 1 <3 XXXX Avnklædt byg. Persicaria lapathifolia/maculosa
x275 Nej Nej Evt. XX
x276 Nej Nej Evt. 1 XX Caryophyllaceae
x277 Nej Nej Nej X Enkelte stængler
x286 Nej Nej Evt. 1+1f.* 10 XXX *Rug og byg - ikke nok til C14 hver for sig (største kerne 4,1 mg). Raphanus raphanistrum. Persicaria maculosa/lapathifolia. Spergula arvensis. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x287 Nej Ja Evt. 5f.* 10 XXXX *Cf. Rug - fragmenter ikke nok til C14 hver for sig. Persicaria lapathifolia/maculosa. Spergula arvensis. Caryophyllaceae. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x288 Nej Ja Ja 3+f. 10 XXXX Avnklædt byg. Rug. 1 rugaksled. Poaceae. Spergula arvensis. Persicaria lapathifolia/maculosa. Cf. Carex sp.
x291 Nej Nej Evt. <3 XX* Poaceae. *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x292 Nej Nej Evt. XX* *Mange meget små trækulsfragmenter
x293 Nej Nej Evt. XX Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x299 Nej Ja Ja 5+f. XXXX Rug. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x302 Nej Nej Evt. 1* <3 XX *Rug - ikke nok til C14. Fabaceae
x306 Nej Nej Ja 1 <3 XX Avnklædt byg. Fabaceae
x307 Nej Nej Evt. 3 XX Rumex acetosella. Spergula arvensis
x310 Nej Nej Evt. <3 XX* Cf. Poaceae. *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x311 Nej Nej Evt. <3 XX Cf. Polygonaceae
x312 Nej Nej Evt. XX
x323 Nej Nej Evt. 1* 25 XXX *Ikke nok til C14. Bromus sp. Persicaria lapathifolia/maculosa. Spergula arvensis. Stellaria sp. En del cf. halm
x326 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker. Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x327 Nej Nej Evt. <3 XX Poaceae. Cf. Rumex acetosella
x328 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x333 Nej Nej Evt. XX 1 Ericaceae-stængel
x334 Nej Nej Evt. XX
x335 Nej Nej Evt. XX
x336 Nej Nej Evt. XX
x337 Nej Nej Evt. XX 1 Ericaceae-stængel
x339 Nej Nej Evt. <3 XX Chenopodium sp.
x340 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x341 Nej Nej Evt. XX
x343 Nej Nej Evt. <3 XX* Spergula arvensis. Poaceae. *Kun 1 evt. C14-egnet trækulsstykke
x344 Nej Nej Evt. XX
x345 Nej Nej Evt. XX Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x346 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis. Enkelte forkullede rødder
x347 Nej Ja Evt. XXXX
x348 Nej Nej Evt. XX
x349 Nej Nej Evt. XX
x350 Nej Nej Evt. XX
x351 Nej Nej Evt. 1f.* 1 XX *Ikke nok til C14
x352 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis
x353 Nej Nej Evt. XX Enkelt rod/stængel
x354 Nej Nej Evt. XX Enkelte stængler/kviste
x355 Nej Ja Evt. <3 XXXX Persicaria maculosa/lapathifolia. Flere meget store trækulsstykker
x359 Nej Ja Ja 1 XXXX
x360 Nej Nej Evt. XX
x361 Nej Nej Evt. 1f.* XX *Ikke nok til C14
x365 Nej Nej Nej X Enkelte stængler/kviste
x366 Nej Nej Evt. XX
x367 Nej Nej Nej X
x368 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis
x369 Nej Nej Evt. 6 XXX Udvidet kursorisk gennemsyn. I alt 286 ml gennemset med fokus på erkendelse af frø og rester af dyrkede arter. Prøve indeholdt stort set udelukkende klumper af brændt tørv. Desuden: En del Ericaceae-stængler, heraf blev 1 Cf. Ericaceae-stængel erkendt som indlejret i tørv. 3 Calluna vulgaris blomster. Erkendte frø: Persicaria lapathifolia/maculosa (1 stk.), Galeopsis sp. (1 stk.), Chenopodium album (2 stk.), Scleranthus sp. (1 stk.)
x374 Nej Nej Evt. 3 XXX Poaceae. Persicaria lapathifolia/maculosa
x375 Nej Nej Evt. 3 XXX Spergula arvensis
x377 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x378 Nej Nej Evt. <3 XX* Rumex acetosella. *Kun 1 evt. C14-egnet trækulsstykke. Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x379 Nej Nej Evt. 3 XX Spergula arvensis. Poaceae
x380 Nej Nej Evt. XX En del rødlig/jernagtig belægning på trækul
x382 Nej Ja Evt. XXXX En del smedekugler samt magnetisk materiale
x383 Nej Nej Evt. XXX
x384 Nej Nej Evt. XXX Enkelte smedekugler samt en del magnetisk materiale
x385 Nej Ja Evt. XXXX Enkelte smedekugler samt en del magnetisk materiale
x393 Nej Ja Evt. XXXX En del rundstokke
x394 Nej Ja Evt. XXXXX* *Rigtig meget trækul. En del store trækulsstykker. Flere rundstokke
x399 Nej Ja Evt. XXXX
x407 Nej Ja Evt. XXXXX
x408 Nej Ja Evt. XXXX
x409 Nej Ja Evt. XXXX
x410 Nej Nej Evt. <3 XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x411 Nej Ja Evt. XXXXX
x412 Nej Ja Evt. XXXX
x413 Nej Ja Evt. XXXX* *Mange meget små trækulsfragmenter
x414 Nej Ja Evt. <3 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa
x415 Nej Ja Evt. XXXX
x416 Nej Ja Evt. XXXX
x418 Nej Nej Evt. 1f.* XX *Cf. rug - ikke nok til C14 (4,1 mg)
x419 Nej Ja Evt. XXXX
x420 Nej Ja Evt. XXXX
x425 Nej Nej Ja 300 Udvidet kursorisk gennemsyn. I alt 180 ml gennemset med fokus på erkendelse af frø og rester af dyrkede arter. Prøven indeholdt især store mængder plantestængler. Herudover fandtes enkelte klumper af brændt tørv. Frø: langt overvejende frø samt kapselfragmenter af dyrket hør (Linum usitatissimum). Herudover fandtes dog også Persicaria lapathifolia/maculosa (3 stk.), Galeopsis sp. (1 stk.), Chenopodium album (6 stk.) og Poaceae (3 stk.)
x432 Nej Ja Evt. XXXX
x433 Nej Nej Evt. 5 XX* Spergula arvensis. Poaceae. *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x434 Nej Nej Ja 1 XXX
x437 Evt. Nej Ja Mange* *Langt overvejende hørfrø + hørkapsler (Linum usitatissimum). Enkelte ukrudtsfrø. Mange stængler. Flere rødder. Flere klumper af sandsynlig brændt tørv
x446 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1 evt. C14-egnet trækulsstykke
x447 Nej Nej Evt. XX En del stængler - bl.a. cf. Ericaceae-stængler. Mange klumper af brændt tørv
x448 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x449 Nej Ja Evt. XXXX
x455 Nej Nej Evt. 2 XXX Persicaria lapathifolia/maculosa
x456 Nej Nej Ja 10+f. 5 XXX Avnklædt byg - herunder flere med spirefure. 1 frø af cf. hør (Cf. Linum usitatissimum). Persicaria lapathifolia/maculosa
x457 Nej Nej Ja 1 <3 XX Byg
x458 Nej Nej Ja 20 XX Flere frø + kapselfragmenter af hør (Linum usitatissimum). Chenopodium album. Polygonum aviculare. Spergula arvensis. Cf. Poaceae. Flere stængler. Enkelte klumper af brændt tørv
x463 Nej Nej Ja 15 X Flere frø + kapselfragmenter af hør (Linum usitatissimum). Chenopodium sp. Flere klumper af brændt tørv
x464 Nej Nej Evt.** 1* *Hør (Linum usitatissimum). Enkelte klumper af cf. brændt tørv. Flere stængler. **Datering kun mulig på forkullede plantestængler
x465 Nej Nej Evt. XX
x467 Nej Nej Evt. 2* 15 XXX *Rug. Ikke egnet til C14-datering hver for sig (Kornkerner vejer hver især 4,5 mg). Persicaria lapathifolia/maculosa. Poaceae. Rumex acetosella. Spergula arvensis. Chenopodium sp. Fallopia convolvulus
x468 Nej Nej Ja 1+10f. <10 XX Rug. 1 skalfragment af hassel (Corylus avellana). Fallopia convolvulus
x469 Nej Nej Evt. 10 XX Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex acetosella. Fallopia convolvulus
x470 Nej Ja Evt. XXXX
x472 Nej Nej Evt. XX
x473 Nej Nej Ja 1 XX
x474 Nej Nej Evt. XX
x475 Nej Nej Evt. 1f.* XXX *Havre - ikke nok til C14
x476 Nej Nej Evt. 1 XX Persicaria lapathifolia lapathifolia/maculosa. Enkelte rødder
x477 Nej Nej Evt. XX Rod. Ericaceae-stængler
x478 Nej Nej Evt. 1 XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x479 Nej Nej Evt. <5 XX* Galeopsis sp. *Kun 2-3 evt. C14-egnede trækulsstykker. Enkelte stængler
x480 Nej Nej Evt. <3 XX* Cf. Poaceae. *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x481 Nej Nej Evt. XX
x483 Nej Nej Evt. XXX
x484 Nej Nej Ja 20* *Hørfrø + flere hørkapseldele (Linum usitatissimum). En del stængler. Mange klumper af brændt tørv
x491 Nej Nej Ja 1 XXX Byg
x498 Nej Nej Evt. 1 XX *Byg - ikke nok til C14
x499 Nej Nej Evt. XX
x500 Nej Nej Nej X
x501 Nej Nej Evt. XXX
x504 Nej Nej Evt. XXX
x505 Nej Nej Evt. XXX
x514 Nej Nej Evt. XX
x515 Evt. Nej Ja 25 >150 XXX Rug - bl.a. rug med spire. Avnklædt byg. Chenopodium sp. Rumex acetosella. Spergula arvensis. Poaceae. Persicaria lapathifolia/maculosa. Cf. Asteraceae. Cf. Euphrasia/odontites. Fallopia convolvulus
x516 Nej Nej Evt. XX
x525 Nej Nej Evt. XXX
x526 Nej Nej Evt. XX
x527 Nej Nej Nej X
x528 Nej Nej Evt. XX
x529 Nej Nej Evt. XXX
x530 Nej Ja Evt. XXXX
x531 Nej Nej Nej 3 XX Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex acetosella. Spergula arvensis
x532 Nej Nej Evt. X
x533 Nej Nej Evt. XXX
x534 Nej Nej Evt. XXX
x535 Nej Nej Evt. XX
x536 Nej Ja Evt. 10 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa. Cf. Trifolium sp. Polygonum aviculare
x537 Nej Nej Evt. <3 XX
x538 Nej Ja Evt. <3 XXXX 1 hindbærfrø (Rubus idaeus)
x539 Nej Nej Evt. 3 XXX Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex acetosella
x540 Nej Nej Evt. <3 XXX Persicaria lapathifolia/maculosa. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x541 Nej Nej Evt. XX
x542 Nej Nej Evt. XX
x543 Nej Nej Evt. XX
x544 Nej Nej Evt. XX* *Mange meget små trækulsfragmenter
x545 Nej Ja Evt. XXXX
x546 Nej Ja Evt. XXXX
x547 Nej Nej Evt. XX* *En del meget små trækulsfragmenter
x548 Nej Nej Evt. XX
x549 Nej Nej Evt. XX
x550 Nej Nej Evt. XXX
x551 Nej Nej Evt. <3f.* XXX *Ikke nok til C14
x554 Nej Nej Evt. XX
x555 Nej Nej Evt. 1 XX Polygonaceae
x556 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1 evt. C14-egnet trækulsstykke
x560 Nej Nej Ja 1 <3 X Rug. Spergula arvensis
x561 Nej Nej Evt. 1 <3 XX Poaceae
x562 Nej Nej Evt. XX
x565 Nej Nej Nej Prøve indeholdt stort set kun brændt tørv + Ericaceae-stængler. Enkelte blomster af cf. Calluna vulgaris
x566 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis. Cf. Juncus sp.
x567 Nej Nej Ja 1 <3 XX* Spergula arvensis. Poaceae. *Kun 2-3 evt. C14-egnede trækulsstykker
x568 Nej Nej Evt. XX Enkelte stængler
x569 Nej Nej Evt. XX
x570 Nej Nej Evt. XXX Enkelte stængler
x571 Nej Nej Evt. XX
x572 Nej Nej Evt. <3 XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x588 Nej Nej Evt. <3 XX Persicaria lapathifolia/maculosa
x589 Nej Nej Evt. XX
x590 Nej Nej Evt. 1 XX Galium sp.
x591 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis
x592 Nej Nej Nej 3 X Rumex acetosella
x593 Nej Nej Nej* <3 X* Spergula arvensis. *Flere meget små trækulsfragmenter - nok til datering, hvis de slås sammen. Enkelte rødder
x595 Nej Nej Evt. <3 XX Spergula arvensis
x596 Nej Nej Evt. XX
x597 Nej Nej Evt. XX
x599 Nej Nej Evt. <5 XX Stellaria sp.
x600 Nej Nej Evt. <3 XX
x601 Nej Nej Evt. 3 XX Persicaria lapathifolia/maculosa. Poaceae
x602 Nej Nej Evt. XX
x603 Nej Nej Nej X* *Nok meget små trækulsfragmenter til datering samlet
x604 Nej Nej Evt. XX
x605 Nej Ja Evt. XXXXX
x610 Nej Nej Nej X* *Nok trækul til en samlet datering, hvis flere stykker slås sammen
x611 Nej Nej Evt. <3 XX Rumex acetosella
x612 Nej Nej Nej X* *Nok til en samlet datering, hvis flere fragmenter slås sammen
x614 Nej Nej Evt. <3 XX* Spergula arvensis. *1-2 evt. C14 egnede trækulsstykker
x615 Nej Nej Evt. XX Enkelte cf. Ericaceae-stængler
x616 Nej Nej Nej 3 X Spergula arvensis
x617 Nej Nej Evt. XX* *Kun 1-2 evt. C14-egnede trækulsstykker
x618 Nej Nej Nej 1 X Spergula arvensis
x621 Nej Ja Ja 5 XXXX Avnklædt byg
x622 Nej Ja Evt. 3 XXXX Persicaria lapathifolia/maculosa. Cf. Raphanus raphanistrum. Flere klumper af varmedeformeret organisk materiale
x623 Nej Nej Evt. 3 XX Chenopodium sp.
x624 Nej Nej Ja 15 XXX Avnklædt byg. 1 cf. rug. Persicaria lapathifolia/maculosa. Raphanus raphanistrum. En del klumper af varmedeformeret organisk materiale
x625 Nej Ja Ja 5 XXXX Byg. Spergula arvensis
x626 Nej Nej Evt. 1* 5 XXX *Avnklædt byg - ikke egnet til C14 (4,2 mg). Persicaria lapathifolia/maculosa. Rumex acetosella. Cyperaceae. Cf. Chenopodium sp.
x627 Nej Nej Evt. XXX
x632 Nej Ja Evt. <3 XXXXX Cf. Chenopodium sp.
Tabel 1

Litteratur

 Datering

-

C14 dateringAfsluttet25-11-2021

 Videnskabelige rapporter

Ingen rapporter...

TILBAGE TIL INDEKS