Søg i Fund og Fortidsminder

Journal
Internt journalnummerLokalitetEksternt journalnummer
FHM 4296/3871Ankelbo ØstergaardSJM 1035
Koordinater (WGS84)StednummerDato for journaloprettelse
N 55.7236953°/E 9.0933651°190601-14304-05-2022
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Peter Mose JensenSteen Thrane Frydenlund Jensen 

Beskrivelse


 Analyser Status Oprettelsesdato 
ArkæobotanikAfsluttet09-05-2022
C14 dateringAfsluttet06-10-2022
ArkæobotanikAfsluttet06-10-2022X 
Ansvarlig (Moesgård)Kontaktperson 
Marianne Høyem AndreasenClaus Feveile 

Analyse
Analyseresultater
Her blot en liste med de fundne plantearter. For fuld rapport, se nederst på siden:

Planterne
De dyrkede og indsamlede arter
Hordeum vulgare L. Seksradet byg (nøgen + avnklædt). 60-120 cm høj. Højden kan have ændret sig på grund af avling. (Mossberg, Stenberg & Ericsson 2005)
Triticum aestivum ssp. aestivum L. Brødhvede. Triticum turgidum ssp. dicoccon L. Emmer. Triticum aestivum ssp. spelta L. Spelt. Højde 90-120 cm. (Hansen 1993) Triticum turgidum ssp. durum L. Durumhvede
Identificerede planter
Chenopodium album L. Hvidmelet Gåsefod. 25-80 cm høj (30-70 cm), gennemsnitlig omkring 3.100 frø pr. plante, dog frodige eksemplarer helt op til 40.000 frø. Blomstrer og frømodning juni-oktober. Udpræget sommerannuel, meget skadelig ukrudt i vårsædsmarker. Især på velgødet jord. Omkring bebyggelse, agerjord og ruderater. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Fallopia convolvulus L. Snerle Pileurt. 15-100 cm lange stængler, som enten er nedliggende eller slynger sig op om stængler, strå og blade fra andre planter, omkring 140-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-september. Udpræget sommerannuel, modnes sammen med korn og hør. Knyttet til kornmarkerne og forekommer almindeligt i vårsæd hvor den er mest generende samt i hør, kan fremme lejesæd i kornet. Agerjord, ved bebyggelse. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950)
Plantago lanceolata L. Lancet-vejbred. 10-40 cm (10-30 cm) langt blomsterskaft, omkring 1.500 frø pr. plante, dog 15.000 på en stor plante. Blomstrer maj-juni, frømodning august-oktober. Flerårig. Overdrev, skrænter, marker, vedvarende græsmarker og ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993). Forsøg har vist at planten også vokser glimrende på marker, der bliver dyrket på jernaldermaner (Henriksen 1991; 2000)
Polygonum aviculare L. Vej Pileurt. 10-75 cm (10-60 cm) lavtvoksende med lange stængler, omkring 125-200 frø pr. plante. Blomstrer og frømodning juli-oktober. Typisk sommerannuel. Fortrinsvis lerede jorder, hyppigst i åbne vintersædmarker og hørmarker, sjældnere i vårsæd. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Rumex acetosella L. Rødknæ. 15-30 cm høj, omkring 1.000 frø pr. plante. Flerårig. Udpræget vegetativ formering. Optræder som ukrudt i alle afgrøder på magre kalkfattige sandjorder og tørre humusagtige jorder. Grå klit, strandoverdrev, sandede overdrev og vedvarende græsmarker, vejkanter, skovrydninger, agerjord. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
Svært adskillelige planter
Persicaria maculosa L. Fersken-pileurt. 25-60 cm høj, omkring 200-800 frø pr. plante. Blomstrer og frømodner juli-september. Rent sommerannuel (kan også forekomme i vintersæd, Melander 1998). Forholder sig som Persicaria lapathifolia. Agerjord, ofte vandlidende, ruderater. (Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993, Jessen & Lind 1922)
og
Persicaria lapathifolia L. Bleg pileurt. 30-60 cm (25-80 cm) høj, omkring 800-850 frø pr. plante. Blomstrer og modner frø i juli-september. Udpræget sommerannuel plante. Kan være meget skadelig i vårsæden, især i lave noget vandlidende marker, hvor den kan forekomme meget talrigt, kan også forekomme i vintersæden. (Melander 1998, Frederiksen et al. 1950, Hansen 1993)
Planter identificeret til slægt eller familie
Asteraceae Kurvblomstfamilien
Avena sp. Havre
Bromus sp. Hejre
Chenopodium sp. Gåsefod
Poaceae Græsfamilien
Polygonaceae Syrefamilien
Rumex sp. Syre
Litteraturliste
Frederiksen, H. & P. Grøntved, H.I. Petersen 1950: Ukrudt og ukrudtsbekæmpelse. Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab. København
Hansen, K. 1993: Dansk feltflora. 1. udgave, 6. oplag. København
Henriksen, Peter Steen 1991: Spiselige vilde planter og landbrug på forsøgsområdet for jernalder HAF. Upubliceret rapport
Henriksen, Peter Steen 2000: Agerbrug i senneolitikum og bronzealder på Djursland. NNU rapport nr. 7, 2000
Jessen, K. & J. Lind 1922: Det Danske Markukrudts Historie. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, naturvidensk. og mathem. Afd., 8 Række, VIII. København
Melander, B. 1998: Beskrivelse af ukrudtsplanterne. I: Ukrudtsbekæmpelse i landbruget. Forskningscenter Flakkebjerg. Afdeling for Plantebeskyttelse. 3. udgave. pp 41-190
Mossberg, B., L. Stenberg & S. Ericsson 2005: Den Store Nordiske Flora. G.E.C. Gads Forlag. København
Litteratur

 Datering

- Neolitikum -


 Videnskabelige rapporter
2024:30 SJM 1035, Ankelbo Østergaard (FHM 4296/3871). Analyse af makrofossiler fra to ni-stolpeanlæg fra enkeltgravstid/senneolitikum og senneolitikum og to huse fra senneolitikum og ældre bronzealder
TILBAGE TIL INDEKS